Cầu Xíu Chủ Miền Trung Supper VIP,1.500.000 VNĐ

Soi Cầu số vàng ngày :18-02-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
18-02-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
17-02-20TT Huế: 149,
Phú Yên: 521
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
652
16-02-20Kon Tum: 961,
Khánh Hòa: 684
Trúng Khánh Hòa411
15-02-20Đà Nẵng: 632,
Quảng Ngãi: 204,
Đắc Nông: 603
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
434
14-02-20Gia Lai: 607,
Ninh Thuận: 528
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
824
13-02-20Bình Định: 470,
Quảng Trị: 579,
Quảng Bình: 319
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
384
12-02-20Đà Nẵng: 801,
Khánh Hòa: 781
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
475
11-02-20Đắc Lắc: 593,
Quảng Nam: 056
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
704
10-02-20TT Huế: 281,
Phú Yên: 049
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
965
09-02-20Kon Tum: 673,
Khánh Hòa: 730
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
563
08-02-20Đà Nẵng: 264,
Quảng Ngãi: 143,
Đắc Nông: 275
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
731
07-02-20Gia Lai: 914,
Ninh Thuận: 497
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
694
06-02-20Bình Định: 765,
Quảng Trị: 372,
Quảng Bình: 688
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
774
05-02-20Đà Nẵng: 638,
Khánh Hòa: 997
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
290
04-02-20Đắc Lắc: 892,
Quảng Nam: 622
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
388
03-02-20TT Huế: 539,
Phú Yên: 237
Trúng Phú Yên826
02-02-20Kon Tum: 635,
Khánh Hòa: 166
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
563
01-02-20Đà Nẵng: 357,
Quảng Ngãi: 618,
Đắc Nông: 869
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
573
31-01-20Gia Lai: 566,
Ninh Thuận: 384
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
654
30-01-20Bình Định: 288,
Quảng Trị: 044,
Quảng Bình: 008
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
429
29-01-20Đà Nẵng: 266,
Khánh Hòa: 386
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
623
28-01-20Đắc Lắc: 007,
Quảng Nam: 449
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
477
27-01-20TT Huế: 901,
Phú Yên: 324
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
623
26-01-20Kon Tum: 587,
Khánh Hòa: 281
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
891
25-01-20Đà Nẵng: 304,
Quảng Ngãi: 195,
Đắc Nông: 629
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
679
24-01-20Gia Lai: 603,
Ninh Thuận: 549
Trúng Gia Lai633
23-01-20Bình Định: 407,
Quảng Trị: 760,
Quảng Bình: 035
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
493
22-01-20Đà Nẵng: 907,
Khánh Hòa: 803
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
470
21-01-20Đắc Lắc: 741,
Quảng Nam: 193
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
429
20-01-20TT Huế: 824,
Phú Yên: 821
Trúng Phú Yên436
19-01-20Kon Tum: 615,
Khánh Hòa: 142
Trúng Khánh Hòa861
18-01-20Đà Nẵng: 665,
Quảng Ngãi: 840,
Đắc Nông: 936
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
698