Cầu Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn,700.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :18-02-20




Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận số



Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
18-02-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
17-02-20TT Huế: 762,
Phú Yên: 376
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
353
16-02-20Kon Tum: 483,
Khánh Hòa: 308
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
325
15-02-20Đà Nẵng: 209,
Quảng Ngãi: 446,
Đắc Nông: 715
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
361
14-02-20Gia Lai: 158,
Ninh Thuận: 360
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
364
13-02-20Bình Định: 298,
Quảng Trị: 606,
Quảng Bình: 827
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
341
12-02-20Đà Nẵng: 251,
Khánh Hòa: 315
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
337
11-02-20Đắc Lắc: 276,
Quảng Nam: 516
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
323
10-02-20TT Huế: 281,
Phú Yên: 811
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
372
09-02-20Kon Tum: 340,
Khánh Hòa: 730
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
313
08-02-20Đà Nẵng: 951,
Quảng Ngãi: 948,
Đắc Nông: 511
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
363
07-02-20Gia Lai: 596,
Ninh Thuận: 905
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
332
06-02-20Bình Định: 874,
Quảng Trị: 337,
Quảng Bình: 291
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
355
05-02-20Đà Nẵng: 736,
Khánh Hòa: 847
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
340
04-02-20Đắc Lắc: 358,
Quảng Nam: 583
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
322
03-02-20TT Huế: 019,
Phú Yên: 441
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
340
02-02-20Kon Tum: 977,
Khánh Hòa: 884
Trúng Khánh Hòa342
01-02-20Đà Nẵng: 527,
Quảng Ngãi: 415,
Đắc Nông: 869
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
383
31-01-20Gia Lai: 504,
Ninh Thuận: 431
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
325
30-01-20Bình Định: 288,
Quảng Trị: 282,
Quảng Bình: 813
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
360
29-01-20Đà Nẵng: 627,
Khánh Hòa: 815
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
316
28-01-20Đắc Lắc: 014,
Quảng Nam: 396
Trúng Đắc Lắc328
27-01-20TT Huế: 677,
Phú Yên: 316
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
349
26-01-20Kon Tum: 172,
Khánh Hòa: 875
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
374
25-01-20Đà Nẵng: 182,
Quảng Ngãi: 371,
Đắc Nông: 629
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
380
24-01-20Gia Lai: 776,
Ninh Thuận: 822
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
342
23-01-20Bình Định: 406,
Quảng Trị: 571,
Quảng Bình: 124
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
366
22-01-20Đà Nẵng: 970,
Khánh Hòa: 453
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
344
21-01-20Đắc Lắc: 178,
Quảng Nam: 677
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
381
20-01-20TT Huế: 971,
Phú Yên: 600
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
377
19-01-20Kon Tum: 214,
Khánh Hòa: 598
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
337
18-01-20Đà Nẵng: 703,
Quảng Ngãi: 036,
Đắc Nông: 696
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
331